Rodo - Pasieka Zarodowa AGA

Klauzula informacyjna w związku z zawieraniem umowy cywilnoprawnej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

1.                  Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pasieka Zarodowa  Wojciech Pelczar, z siedzibą przy ul. Prochownia 14, 38-400 Krosno. REGON: 371169556 Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej:  w.pszczola@wp.pl

2.                  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a)                  zawarcie i realizacja z Panią/Panem umowy cywilnoprawnej lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.                  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe pracowników, przedstawicieli oraz kontrahentów będą przetwarzane:

a)                  gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)                 gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)                  gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d)                 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);.

4.                  Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.                  Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:

a)                  dobrowolny, niemniej jednak niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.

b)                 dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

c)                  niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Pasieka Zarodowa  Wojciech Pelczar przez obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy;

6.                  Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: w.pszczola@wp.pl

a)                  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)                 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

c)                  przenoszenia swoich danych osobowych;

d)                 cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.                  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.                  Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

a)                  upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;

b)                 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c)                  kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;           

d)                 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;

3.                  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy.

4.                  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

_______________________________

Administrator Danych Osobowych